Amnesty Gooi Noord

Dossierwerk

Amnesty groepen voeren gedurende langere tijd actie voor een bepaald dossier, vaak gericht op vrijlating voor een of meer gewetensgevangenen en voor de specifieke mensenrechtensituatie in dat land.

Zo hebben we in het verleden jarenlang actie gevoerd voor Guatemala, tegen doodstraf in de English speaking Caribbean, China, Myanmar en voor Midden-Amerika. Op dit moment voeren we acties voor dossiers in Rusland, MENA (Middle East & North Africa) en Myanmar (Birma).

Door gedurende langere tijd actie te voeren hebben we mooie resultaten bereikt zoals vrijlatingen en verbetering van de situatie.

Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Aanvankelijk voerde Amnesty International actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in.

 

Onafhankelijkheid

Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang. Amnesty neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. 

Amnesty wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Amnesty accepteert alleen geld van overheden voor mensenrechteneducatie in het buitenland. De steun die wij ontvangen van bedrijven en particuliere organisaties, wordt vermeld in ons jaarverslag wanneer deze een waarde vertegenwoordigt van meer dan 10.000 euro.

 

Betrouwbaarheid

De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan al onze acties is gedegen onderzoek voorafgegaan. Pas als onze onderzoekers voldoende zeker zijn van hun zaak, gaan we tot actie over. Met deze werkwijze zijn we altijd in staat schendingen van mensenrechten op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren medewerkers informatie over schendingen van mensenrechten uit de hele wereld. Ook worden er geregeld onderzoeksmissies uitgestuurd om de mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. Amnesty praat tijdens die missies met onder meer slachtoffers, advocaten, lokale mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van experts, ondersteund door specialisten op specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie.